Green Residence ແຜນເຮືອນ

CEDAR

Cedar A

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence ເຮືອນດ່ຽວ 2 ຊັ້ນ ໃສ່ໃຈການເປັນຢູ່ທີ່ຄ່ອງຕົວ ແລະ ຄວາມສຸກທີ່ທ່ານມອບໃຫ້ຄອບຄົວ ດ້ວຍບັນຍາກາດອັນແສນອົບອຸ່ນ

 • PHASE 1
 • ຊັ້ນ 2
 • ຫ້ອງນອນ 2
 • ຫ້ອງນ້ ຳ 3
 • ບ່ອນຈອດລົດ 2
 • ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍປະມານ 155 sq.m.
 • ເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 245 - 335 sq.m.
 • ລາຄາ 185,000 $

Cedar B

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence ເຮືອນດ່ຽວ 2 ຊັ້ນສຳລັບຄອບຄົວທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນ ດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ່າງໄວ ໃສ່ໃຈຄວາມສຸກທີ່ເກີດຂື້ນໃນທຸກມື້ຂອງຄອບຄົວ

 • PHASE 1
 • ຊັ້ນ 2
 • ຫ້ອງນອນ 3
 • ຫ້ອງນ້ ຳ 3
 • ບ່ອນຈອດລົດ 2
 • ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍປະມານ 209 sq.m.
 • ເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 299 - 314 sq.m.
 • ລາຄາ 193,000 $

MODERN

Modern D

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence

 • PHASE 1
 • ຊັ້ນ 2
 • ຫ້ອງນອນ 4
 • ຫ້ອງນ້ ຳ 4
 • ບ່ອນຈອດລົດ 2
 • ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍປະມານ 245 sq.m.
 • ເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 380 - 386 sq.m.
 • ລາຄາ 230,000 $

Modern E

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence

 • PHASE 1
 • ຊັ້ນ 2
 • ຫ້ອງນອນ 3
 • ຫ້ອງນ້ ຳ 4
 • ບ່ອນຈອດລົດ 2
 • ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍປະມານ 241 sq.m.
 • ເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 287 - 407 sq.m.
 • ລາຄາ 202,000 - 245,000 $

TWIN HOUSE

Twin house

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence ເຮືອນແຝດ ຊັ້ນ 1 ສຳລັບຄົນລຸ້ນໃໝ່ ໃສ່ໃຈຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ຄູ່ສ້າງຄອບຄົວໃໝ່

 • PHASE 1
 • ຊັ້ນ 1
 • ຫ້ອງນອນ 1
 • ຫ້ອງນ້ ຳ 2
 • ບ່ອນຈອດລົດ 1
 • ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍປະມານ 94 sq.m.
 • ເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 162 - 177 sq.m.
 • ລາຄາ 110,000 $

Twin house A

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence

 • PHASE 1
 • ຊັ້ນ 2
 • ຫ້ອງນອນ 2
 • ຫ້ອງນ້ ຳ 2
 • ບ່ອນຈອດລົດ 2
 • ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍປະມານ 99 sq.m.
 • ເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 106 - 191 sq.m.
 • ລາຄາ 110,000 $

Twin house B

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence

 • PHASE 1
 • ຊັ້ນ 2
 • ຫ້ອງນອນ 2
 • ຫ້ອງນ້ ຳ 3
 • ບ່ອນຈອດລົດ 2
 • ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍປະມານ 111 sq.m.
 • ເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 175 - 235 sq.m.
 • ລາຄາ 115,000 $

TOWN HOUSE

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence ເຮືອນ Town house 2 ຊັ້ນ ໃນແບບຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່ ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງອິດສະຫຼະ

 • PHASE 1
 • ຊັ້ນ 2
 • ຫ້ອງນອນ 3
 • ຫ້ອງນ້ ຳ 2
 • ບ່ອນຈອດລົດ 1
 • ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍປະມານ 144 sq.m.
 • ເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 99 - 110 sq.m.
 • ລາຄາ 105,000 $

COMMERCIAL

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence ອາຄານພານີດ 3ຊັ້ນ ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລິກິດສ່ວນຕົວ

 • PHASE 1
 • ຊັ້ນ 3
 • ຫ້ອງນອນ 1
 • ຫ້ອງນ້ ຳ 3
 • ບ່ອນຈອດລົດ 3
 • ພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍປະມານ 168 sq.m.
 • ເນື້ອທີ່ດິນປະມານ 86 - 120 sq.m.
 • ລາຄາ 145,000 $

ຕິດຕໍ່ນັດໝາຍ


messenger