ສະບາຍດີປີໃຫມ່ລາວ

ປີນີ້ພິເສດກວ່າທຸກປີ ຫລີ້ນປີໃຫມ່ກັບຄອບຄົວ
ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານມີຄວາມສຸກ ສຸກຂະພາບແຂງແຮງ
ແລະ ຮັກສາລະບຽບຕາມທີພັກລັກແນະນຳ ເພຶອທີພວກເຮົາຈະຜ່ານວິກິດນີ້ໄປນຳກັນ