ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕັດສັນໃຈເລືອກໂຄງການນີ້ຄື ທີ່ຕັ້ງສະດວກສະບາຍໃນການເດີນທາງ ທັງໄປເຮັດວຽກ ໃກ້ກັບສະຫນາມບິນ ແລະ ບໍ່ໄກຈາກໂຮງຮຽນລູກໆອີກ ທັງຫມົດນີ້ກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ ກົງກັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວເຮົາທີສຸດເລີຍ