ໄດ້ເຂົ້າມາຄັ້ງທຳອິດ ກໍ່ປະທັບໃຈເລີຍຕັ້ງແຕ່ລະບົບ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕະຫລອດ24ຊົ່ວໂມງ ບັນຍາກາດພາຍໃນໂຄງການທີຮົ່ມເຢັນມີພື້ນທີສີຂຽວຫຼາຍຫຼັງຈາກເບິ່ງໄດ້ 2-3ຊົ່ວໂມງ ກໍ່ຕັດສັນໃຈຈອງທັນທີ ເພາະຮູ້ແລ້ວວ່ານີ້ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າເຮືອນ ທີເຮົາຕ້ອງການ