FAMILY

ເພາະຊີວິດດີໆ ເລີ່ນຕົ້ນຢູ່ທີ່ເຮືອນ ເຮົາຈື່ງເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດຂອງຊີວິດເພື່ອນຳສິ່ງດີນັ້ນມາປະກອບຂື້ນເປັນເຮືອນ

FAMILY
GREENERY

GREENERY

ເພື່ອໂລກທີ່ໜ້າຢູ່ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ Green Residence ຈື່ງຕັ້ງໃຈເນລະມິດໃຫ້ທຸກພື້ນທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ເພື່ອພວກເຮົາທຸກຄົນ

MODERN

ມຸມດີ ຟັ່ງຊັ່ນເດັນ  ບ້ານຈັດສັນ Green Residence ຢຸ່ຈັງໃດກໍບໍ່ມີເບື່ອ

MODERN

DESIGN TO MEET THE LIFE STYLES

ການໃສ່ໃຈໃນການສ້າງ

ໂດຍການດີໄຊສອອກແບບໃຫ້ສວຍງາມ ຄິດເຖີງທຸກລາຍລະອຽດຂອງການໃຊ້ຊີວິດ ສູ່ຟັ່ງຊັນຕອບໂຈດການໃຊ້ງານເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມຜູກພັນຂອງຄອບຄົວ

ການຄັດສັນສີ່ງທີ່ດີ

ເຮືອນສະໄຕສ Modern ແນວຄິດໃໝ່ ອິດສະຫຼະຂອງການຢູ່ອາໄສທີ່ເໜືອກວ່າ ໃຊ້ຊີວິດກັບພື້ນທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ການອອກແບບທີ່ຈັດສັນທຳມະຊາດອ້ອມຮອບຕົວໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ເປັນພະລັງງານໃນການໃຊ້ຊິວິດຢ່າງເຕັມທີ່ ພື້ນທີ່ຈຳກັດແຕ່ບໍຈຳກັດຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ

ສັງຄົມຄຸນນະພາບ

ເຮົາເຊື່ອວ່າຮອຍຍີ້ມ ຄືມາດຕາວັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການບໍລິການ ເຮົາຈື່ງຮັບຟັງທຸກຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອມອບການບໍລິການທີ່ດີທີສຸດ

ທັດສະນິຍະພາບຂອງໂຄງການ

ເພາະວ່າເຮືອນທີ່ສົມບູນແບບ ຈະບໍ່ແມ່ນພຽງສິ່ງປຸກສ້າງ ແຕ່ຄື ທຳມະຊາດ ທີ່ເຕີມເຕັມຄຳວ່າ ເຮືອນໃຫ້ມີຊີວິດ

Choose Your Plan

Cedar A

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence ເຮືອນດ່ຽວ 2 ຊັ້ນ ໃສ່ໃຈການເປັນຢູ່ທີ່ຄ່ອງຕົວ ແລະ ຄວາມສຸກທີ່ທ່ານມອບໃຫ້ຄອບຄົວ ດ້ວຍບັນຍາກາດອັນແສນອົບອຸ່ນ

Cedar B

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence ເຮືອນດ່ຽວ 2 ຊັ້ນສຳລັບຄອບຄົວທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນ ດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ່າງໄວ ໃສ່ໃຈຄວາມສຸກທີ່ເກີດຂື້ນໃນທຸກມື້ຂອງຄອບຄົວ

Commercial

ຄວາມສຸກດີໆ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບ້ານ ກັບ Green Residence ອາຄານພານີດ 3ຊັ້ນ ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລິກິດສ່ວນຕົວ

GREEN RESIDENCE HIGHLIGHTS

From the vibrant ground level plaza to the terraces, private
gardens, balconies and lush rooftop work spaces, Costix offers
an array of amenities …

messenger